نویسنده = علی مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی، فعالیت آنزیمی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر انیسون (Pimpinella anisun L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی