گزارش کارکرد سامانه
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 211
تعداد مقالات پذیرفته شده 114
درصد پذیرش 35
تعداد داوران 175

نشریه علوم و فناوری بذر ایران از سال 1391 به طور مشترک توسط انجمن علمی بذر ایران و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال منتشر می‌شود. این نشریه، بر اساس گواهی تعیین اعتبار علمی مصوب جلسه 1392/4/5 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است و از سال 1395 در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)  نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398 (بهار و تابستان 1398) 

5. بررسی نوع پوشش و شرایط مناسب محیط نگهداری بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

صفحه 53-65

سیاوش محمدی؛ عباس ده شیری؛ محمد حسن عصاره؛ فضل الله صفی خانی


17. شناساییQTL های مرتبط با جوانه‌زنی جو در شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 227-239

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


20. تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (Allium Cepa cv, Zargan)

صفحه 265-277

محمدعلی عسکری سرچشمه؛ زهرا بیگم مرادی شکوریان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا توکل افشاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی بذر ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2322-2646