علوم و فناوری بذر ایران (IJSST) - واژه نامه اختصاصی