نویسنده = محمد گلباشی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش ژنوتیپ های گلرنگ به تنش شوری از لحاظ صفات مرتبط با جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 212-222

مهدی پناهی؛ غلامعلی اکبری؛ جواد روستاخیز؛ محمد گلباشی


2. اثر تنش شوری و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgareL.) در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-127

سید محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ خداداد مصطفوی؛ محمد گلباشی؛ علی ایزدی دربندی؛ مهدی ضرابی