دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1392 (بهار و تابستان 92) 
4. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه ذرت ( .L mays Zea ( در شرایط کنترل شده

صفحه 39-54

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سیده ملیحه میرهاشمی؛ فاطمه حسن زاده اول


6. اثر نوع بسته بندی بر بنیه بذرهای سه رقم کلزا انبار شده در استان قم

صفحه 65-72

بیتا اسکویی؛ مریم دیوسالار؛ لیلا یاری؛ عباس زارعیان


8. اثر اسید آسکوربیک(ویتامینC (و آلفا توکوفرول (ویتامین E (بر فرایند زوال بذر دو رقم (Sesamum indicum)کنجد

صفحه 83-100

فاطمه السادات حسینی خواه؛ سهیل پارسا؛ رضا توکل افشاری؛ علیرضا اسماعیلی


9. اثر اسمو و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی خوزستان

صفحه 101-114

فاطمه سادات علایی طباطبایی؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت االله فتحی؛ سید عطاءاالله سیادت