نویسنده = بهرامیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 241-255

فاطمه بهرامیان؛ علی عباسی سورکی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ فرزاد شریف زاده