نویسنده = شرفی زاده، مهران
تعداد مقالات: 1
1. اثر سالیسیلیک اسید وتنش خشکی بر جوانه زنی بذر جو

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-169

مهران شرفی زاده