نویسنده = کدخدایی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانه زنی کرفس کوهی توده کوهرنگ (Kelussia odoratissma Mozaff)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-212

جواد طباطبائیان؛ اعظم کدخدایی