نویسنده = محرابی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-56

حمید رضا محرابی؛ محمد رضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ شهرام رضائی