نویسنده = توکل افشاری، رضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (aestivum Triticum (تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانهزنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-232

علی شایانفر؛ رضا توکل افشاری؛ هوشنگ علیزاده؛ عبدالرحمن رسول نیا


2. تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی)اکوتیپ ایلام( Thy

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-107

مجید تولیت ابوالحسنی؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرزاد نجفی؛ حسنعلی نقدی بادی


3. بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ (Tanacetum polycephalum subsp. Heterophyllum) تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-171

رضا توکل افشاری؛ بهرام کاروانی؛ ناصر مجنون حسینی


4. اثر اسید آسکوربیک(ویتامینC (و آلفا توکوفرول (ویتامین E (بر فرایند زوال بذر دو رقم (Sesamum indicum)کنجد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-100

فاطمه السادات حسینی خواه؛ سهیل پارسا؛ رضا توکل افشاری؛ علیرضا اسماعیلی