نویسنده = خدارحم پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمون‏ های قدرت بذر و کارایی زراعی ژنوتیپ‏ های سورگوم علوفه‏ ای (Sorghum bicolor L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-108

مریم جلودار؛ زهرا خدارحم پور