نویسنده = یوسفی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمارهای پرایمینگ بذر بر بهبود پارامترهای جوانهزنی نخودفرنگی (Pisum sativum L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-121

الهام یوسفی؛ سیف اله فلاح