نویسنده = حیدری شریف آباد، حسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت گیاه مادری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-233

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی


2. تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی پتاسیم بر عملکرد و جوانه زنی بذر سه رقم گندم نان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-83

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی؛ سید علی طباطبایی


3. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی