نویسنده = شرفی زاده، مهران
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قابلیت جوانهزنی دو رقم کلزا Brassica( napus L.) در منطقۀ دزفول

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-146

حسین صادقی؛ مهران شرفی زاده؛ ویکتوریا عسکری