نویسنده = خزاعی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 235-246

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ علیرضا برجسته


2. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه ذرت ( .L mays Zea ( در شرایط کنترل شده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-54

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سیده ملیحه میرهاشمی؛ فاطمه حسن زاده اول