نویسنده = میرشکارنژاد، بابک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندازه بذر بر درصد ظهور،استقرار گیاهچه و برخی خصوصیات کمّی گلرنگ درشرایط مزرعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-7

بابک میرشکارنژاد؛ حسین صادقی؛ غلامعباس اکبری؛ فاطمه دوروشی