نویسنده = پور ابراهیمی، محیل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنس(Pseudomona fluorescence) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم جو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-206

سید محمد رضا احتشامی؛ محیل پور ابراهیمی