نویسنده = اصغری، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی arvensis S

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-159

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی