نویسنده = مقیمی نژاد، فیروزه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آللوپاتیک درمنه کوهی ((Artemisia aucheri بر ظهور و بنیة گیاهچه و برخی خصوصیات مرتبط فستوکای پابلند (Festuca arundinaceae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-134

فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی طویلی؛ حسین شکیب


2. تاثیر آللوپاتیک درمنه کوهی ((Artemisia aucheri بر ظهور و بنیة گیاهچه و برخی خصوصیات مرتبط فستوکای پابلند (Festuca arundinaceae)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-134

فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی طویلی؛ حسین شکیب