نویسنده = شایانفر، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (aestivum Triticum (تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانهزنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-232

علی شایانفر؛ رضا توکل افشاری؛ هوشنگ علیزاده؛ عبدالرحمن رسول نیا