نویسنده = انتصاری، محمد
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر فرسودگی تسریع شده و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 229-239

جلال مؤمنی؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی؛ محمد انتصاری؛ اشکان عباسیان