نویسنده = دانش شهرکی، عبدالرزاق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های جوانه زنی بذر لوبیا قرمز تولیدی در شرایط تنش خشکی و محلول پاشی منگنز و روی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید مجتبی هاشمی جزی