نویسنده = دانشیان، جهانفر
تعداد مقالات: 3
1. اثر تیمارهای مختلف رفع خواب بذر جهت القا رویش و بنیه بذور در جمعیت های 4 گونه دارویی جنس مرزه Satureja spp

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-233

محمدعلی علیزاده؛ علی اکبر حسین پور قزوینی؛ علی اشرف جعفری؛ جهانفر دانشیان


2. تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر تغذیه گیاه والد و بنیه بذر و برخی صفات مرتبط دورگ سینگل کراس704 درکرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-136

الهام فرهادی؛ جهانفر دانشیان؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی


3. تاثیراسموپرایمینگ بر برخی ویژگیهای ظهور گیاهچه و عملکرد دانه سه رقم سویای تولید شده در شرایط تنش کم آبی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-184

فاطمه دهقانی؛ مجید آقا علیخانی؛ جهانفر دانشیان؛ عماد رحمتی