نویسنده = راحمی کاریزکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دگرآسیبی اسپند (harmala Peganum (بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه رقم جدید گنبد در مقایسه با ارقام متداول گندم استان گلستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-49

علی راحمی کاریزکی؛ مسعود تاجی؛ نورمحمد رسایی؛ عظیم جمالی