نویسنده = طویلی، علی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر آللوپاتیک درمنه کوهی ((Artemisia aucheri بر ظهور و بنیة گیاهچه و برخی خصوصیات مرتبط فستوکای پابلند (Festuca arundinaceae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-134

فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی طویلی؛ حسین شکیب


2. تاثیر آللوپاتیک درمنه کوهی ((Artemisia aucheri بر ظهور و بنیة گیاهچه و برخی خصوصیات مرتبط فستوکای پابلند (Festuca arundinaceae)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-134

فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی طویلی؛ حسین شکیب


4. اثر آللوپاتیک عصاره گیاه سیاه تاغ (ammodenderon Haloxylon (بر جوانهزنی و برخی خصوصیات گیاهچه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 173-183

معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری؛ علی طویلی؛ محمد علی زارع چاهوکی


5. اثر دما و اندازه بذر بر برخی ویژگیهای جوانهزنی و بنیه گیاهچه توت روباه(sanguisorba Poterium (

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-138

علی طویلی؛ حسین شکیب؛ سلمان زارع؛ رضا یاری


6. تأثیر روشهای مختلف شکست خواب بر جوانهزنی بذر و برخی خصوصیات گیاهچه گون سفید )Astragalus gossypinus(

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 64-72

علی طویلی؛ معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری