نویسنده = تولیت ابوالحسنی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی)اکوتیپ ایلام( Thy

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-107

مجید تولیت ابوالحسنی؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرزاد نجفی؛ حسنعلی نقدی بادی