نویسنده = رضوانی مقدم، پرویز
تعداد مقالات: 2
2. بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (.L sativa Nigella (در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-38

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده