نویسنده = زارعیان، عباس
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر دمای انبار برگسترش قارچ‌های بذرزاد و بنیه بذرجو (Hordeum vulgare L.) بعد از سه ماه انبارداری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عباس زارعیان


2. تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی پتاسیم بر عملکرد و جوانه زنی بذر سه رقم گندم نان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-83

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی؛ سید علی طباطبایی


3. اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر بر ظهور و بنیه گیاهچه دو رقم گندم دیم در شرایط کنترل شده و مزرعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-64

لیلا یاری؛ عباس زارعیان؛ بیتا اسکویی؛ حسین صادقی


4. اثر نوع بسته بندی بر بنیه بذرهای سه رقم کلزا انبار شده در استان قم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-72

بیتا اسکویی؛ مریم دیوسالار؛ لیلا یاری؛ عباس زارعیان


5. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی