نویسنده = شریفی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر ضرایب تخصیص ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-280

حمیدرضا شریفی؛ غلامعلی گزانچیان؛ صدیقه آناهید