نویسنده = پارسا، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


2. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-256

محمد حسین شریعتمدازی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


3. تاثیر محلول پاشی اوره و عناصر ریزمغذی بر ویژگی های جوانه زنی، بنیه بذر و سبز شدن بذور تولیدی نخود (Cicer arietinum L.

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-66

هادی غلامی؛ مهدی پارسا؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید رضا خزاعی