نویسنده = جمالی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا ( Brassica napus) در شرایط مزرعه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-74

محسن جمالی؛ یوسف سده؛ رضا توکل افشاری؛ ابوذر اسدی