تاثیر قارچ تریکودرما بر سلامت غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی تحت بیماری رایزوکتونیای سیب‏زمینی در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

2 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و ‏منابع طبیعی دانشگاه گرگان

3 گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تیمار قارچ Trichoderma بر تولید غده‏های بذری سیب‏زمینی در حضور بیمارگر Rhizoctoniasolani از ‏مایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای این پژوهش شامل 3 جدایه قارچ‌های تریکودرما Trichoderma harzianum (TR)، Trichoderma virens(Tr2)، Trichoderma atroviride (Tr3)، قارچ بیمارگرRhizoctoniasolani Ag3، و ‏ارقام سیب‏زمینی شامل آگریا و ‏سانته تهیه شده از ‏ موسسه ثبت و ‏گواهی نهال و ‏بذر بود. صفات اندازه-گیری شده در این از ‏مایش شامل وزن خشک ریشه، ساقه، استولون، وزن تر ریزغده، تعداد ریزغده و ‏استولون و ‏همچنین شدت بیماری‌زایی غده ناشی از ‏ Black scurf بود. نتایج نشان داد که استفاده از ‏ تیمار Trichoderma توانست تاثیر معنی‌داری بر صفات اندازه‌گیری شده در حضور بیمارگر داشته باشد و ‏همچنین شدت بیماری‏زایی را نسبت به شاهد به طور معنی‌داری کاهش داد. ترکیب تیماری Tr1 و ‏رقم آگریا نسبت به سایر ترکیبات بر صفات اندازه‏گیری شده تأثیر بیشتری داشت، بطوریکه بیشترین وزن خشک ساقه، وزن خشک استولون، وزن تر ریزغده و ‏تعداد ریزغده در ترکیب تیماری Tr1 رقم آگریا به دست آمد، به‏نحوی که نسبت به شاهد به ترتیب افزایش 80، 52، 70 و ‏175 درصدی مشاهده شد. استفاده از ‏تیمارTr1 باعث افزایش فعالیت سیستم آنتی‏اکسیدانتی آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) و ‏محتوای پرولین و ‏از ‏ طرف دیگر کاهش پراکسیداسیون لپید گردید.

کلیدواژه‌ها


Arabiat, S.I., and M. Khan. 2014. Sensitivity of Rhizoctoniasolani to fungicides. Oral Technical Session: Disease Control and Pest Management. 2014 APS-CPS Joint Meeting, August 9-13, Minneapolis, Minnesota, USA.

Atkinson, D., M.K. Thornton, and J.S. Miller. 2011. Development of Rhizoctoniasolani on Stems, Stolon and Tubers of Potato II. Efficacy of Chemical Applications. Am. J. Potato Res. 88:96–103.

Bates, L.S., R.P. Waldren, and L.D. Teare. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress tudies. Plant Soil. 39: 205-207.

Brewer, M.T., and R.P. Larkin. 2005. Efficacy of several potential biocontrol organisms against Rhizoctonia solanion potato. Crop Prot. 24: 939–950.

Cavalcante, R.S., H.L.S. Lima., G.A.S. Pinto.,  C.A.T Gava, and S. Rodrigues. 2008. Effect of Moisture on Trichoderma Conidia Production on Corn and Wheat Bran by Solid State Fermentation. Food Bioprocess Technol.1:100–104.

Cecchini, N.M., M.I. Monteoliva, and M.E. Alvarez. 2011. Proline dehydrogenase contributes to pathogen defense in Arabidopsis. Plant Physiol. 155: 1947–1959.

Druzhinina, I.S. V. Seidl-Seiboth., A. Herrera-Estrella., B.A. Horwitz., C.M. Kenerley., E. Monte., P.K. Mukherjee., S. Zeilinger., I.V. Grigoriev, and C.P. Kubicek. 2011. Trichoderma: the genomics of opportunistic success. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 9: 749–759.

Du, Z., and W.J. Bramlage. 1992. Modified thiobarbituric acid assay for measuring lipid oxidation in sugar-rich plant tissue extracts. J. Agric. Food Chem. 40: 1566-1570.

Harman, G.E., T. Björkman., K. Ondik, and M. Shoresh. 2008. Changing paradigms on the mode of action and uses of Trichoderma Spp. For Biocontrol. Outlooks Pest Manage. 19: 24-9.

Harman, G.E. A.H. Herrera-Estrella., B.A. Horwitz, and M. Lorito. 2012. Special issue: Trichoderma – from basic biology to biotechnology. Microbiol. 158: 1–2.

Harman, G.E., C.R. Howell., A. Viterbo., I. Chet, and M. Lorito. 2004. Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts. Nat. Rev. Microbiol. 2: 43–56.

Hassani, F., A. Asgharzadeh., M. Ardakani, and A. Hamidi. 2016. The impact of potato mini-tuber inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on tuber yield and nutrients uptake. j. crop. improv. 17: 911-924. (In Persian, with English Abstract)

Heath, R.L., and L. Packer. 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts: Kinetics an stoichiometry of fatty acid peroxidation. Arch. Biochem. Biophys. 125:189–198.

Karimian, B., M. Javan-Nikkhah., D. Zafari., Kh.B. Fotouhifar,  and S Naeimi. 2014. Phylogenetic structure of Trichoderma harzianum s. l. from some climates of Iran. Iran. J. Plant. Prot. Sci. 45: 59-69. (In Persian, with English Abstract)

Kumar, S.S. M.R. Krishna Rao., , R. Deepak Kumar., S. Panwar, and C. S. Prasad. 2013. Biocontrol by plant growth promoting rhizobacteria against black scurf and stem canker disease of potato caused by Rhizoctoniasolani. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 46: 487–502.

Larkin, P., and B. Robert. 2016. Impacts of biocontrol products on Rhizoctonia disease of potato and soil microbial communities, and their persistence in soil. Crop Prot. 90: 96-105.

Małolepsza, U., J. Nawrocka, and M. Szczech. 2017. Trichoderma virens 106 inoculation stimulates defence enzyme activities and enhances phenolic levels in tomato plants leading to lowered Rhizoctoniasolani infection. Biocontrol. science technol. 27: 180–199.

Martinez-Medina, A., I. Fernandez., M.J. Sánchez-Guzman., S.C. Jung., J.A. Pascual., and M.J. Pozo. 2013. Deciphering the hormonal signalling network behind the systemic resistance induced byTrichoderma harzianum in tomato. Front. Recent Dev. Plant Sci.. 206: 1–12.

Nakano, Y., and K. Asada. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol.. 22: 867-880.

Pieterse C.M.J J. C. Zamioudis., R.L. Berendsen., D.M. Weller., S.C.M VanWees, and P.A.H.M. Bakker. 2014. Induced Systemic Resistance byBeneficial Microbes. Annu. Rev. Phytopathol.. 52:347–75.

Shoresh, M., G.E. Harman, and F. Mastouri. 2010. Induced Systemic Resistanceand Plant Responses to Fungal Biocontrol Agents. Annu. Rev. 48:1-23.

Shoresh, M., and G. Harman.2008. The Molecular Basis of Shoot Responses of Maize Seedlings to Trichoderma harzianum T22 Inoculation of the Root: A Proteomic Approach. Plant Physiol. 147: 2147–2163.

Vinale, F., K. Sivasithamparam., E.L. Ghisalberti., R. Marra., S.L. Woo., and M. Lorito. 2008. Trichoderma plant- pathogen interactions. Soil Biol. Biochem.. 40: 1–10.

Wilkins, D., and S. Spudman. 2013. Seed Treatments [Online] Available at http://spudman.com/index.php/magazine/article/seed-treatments.

Wilson, P.S., E.O. Ketola., P.M. Ahvenniemi., M.J. Lehtonen, and J.P.T. Valkonen. 2008. Dynamics of soilborne Rhizoctoniasolani in the presence of  Trichoderma harzianum : effects on stem canker, black scurf and progeny tubers of potato. Plant Pathol. 57: 152–161.