تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت گیاهان هرز منطقه‌ی‌ مشهد و نام‌گذاری آن‌ها و همچنین مطالعه‌ و معرفی‌ بذرهای این گیاهان با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی بذر آنان انجام شد. در آغاز این مطالعه 205 گونه‌ علف هرز جمع‌آوری و نمونه‌های هرباریومی آنان تهیه و شناسایی شدند. در مرحله‌ی بعد‌ و در زمان رسیدگی کامل بذرهای هر گونه، بذرهای گونه‌های مورد مطالعه جمع‌آوری شدند و پس از پاک‌سازی،‌ بذرهای خالص حاصل و درون ظروف شیشه‌ای کوچک ریخته شدند. سپس با توجه به نبود تجهیزات پیش ساخته‌، اقدام به طراحی و ساخت یک جعبه به منظور نگه‌داری و نمایش بذرها شد. در مرحله‌ی ‌پایانی، با توجه به اهمیت تصاویر بذرها در شناسایی و مطالعه‌ی خصوصیات ریختی آنان، از بذرهای موجود در مجموعه‌ی بذر تصاویری با کیفیت مناسب تهیه شد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان یک مرجع شناسایی بذر علف‌های هرز منطقه و همچنین به‌عنوان منبع مطالعه‌ی خصوصیات ریخت‌شناسی این بذرها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Bobrov, A.V.F.C.H., A.P. Melikian, and E.Y.U. Yembaturova. 1999. Seed morphology, anatomy and ultrastructure of phyllocladus L. C. & A. Rich. Ex Mirb. (Phyllocladaceae (Pilg.) Bessey) in connection with the generic system and phylogeny. Ann. Bot. 83:601-618.

Couzens, R., and M. Mortimer. 1995. Dynamics of Weed Populations. 1th ed.: Cambridge University Press, Newyork.

Davis, L.W. 1996. Weed Seeds of the Great Plains: A Handbook for Identification. University Press of Kansas, Kansas.

Delorit, R.J. 1970. Illustrated Taxonomy Manual of Weed Seeds. River Falls Wisconsin, Distributed by Agronomy Publications, Wisconsin.

Ellison, A.M., H.L. Buckley, T.E. Miiler, and N.G. Gotelli. 2004. Morphological variation in Sarracenia purpurea (Sarraceniaceae): Geographic, environmental and taxonomic correlates. J. Bot. 91: 1930-1935.

Fishel, F., and K. Bradley. 2005. Missory Weed Seeds: Plant Protection Programs. MU Extension. University of Missouri-Columbia, Missouri.

Khalid, S., and R. Shad. 1990. Importance and structure and shape in the spread and adaptability of weed seed. Agric. Res. 11:111-132.

Luzuraga A.L., A. Escudero., and F. Perez-Garcia. 2006. Environmental maternal effects on seed morphology and germination in Sinapis arvensis (Crucifera). Weed. Res. 46:163-174.

Leist, N. and A. Jonitz. 2009. Identification of seeds to genus and species level. ISTA purity seminar, 15 June 2009. ISTA, Zurich.