کلیدواژه‌ها = "ریزوسفر"
تعداد مقالات: 1
1. اثر مزرعه‌ای بذرمال کودهای زیستی بایوفارم و پروبیو96 بر بهبود کیفیت و عملکرد گندم دیم پاییزه در شهرستان فراهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-152

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ مجید حسینی؛ سیاوش ترابی