کلیدواژه‌ها = شاخص بنیه
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد ACC دآمیناز و اندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در ارقام جو تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-112

میترا آزادیخواه؛ فاطمه جمالی؛ حمیدرضا نوریزدان؛ فرشته بیات


2. تأثیر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی و سایر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر‌های حاصل از پرایمینگ گیاه مادری در ارقام لوبیای چیتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

فاطمه مهاجری؛ محمود رمرودی؛ منصور تقوائی؛ محمد گلوی


3. تأثیر سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنس(Pseudomona fluorescence) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم جو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-206

سید محمد رضا احتشامی؛ محیل پور ابراهیمی