کلیدواژه‌ها = سودوموناس فلورسنت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمارهای مختلف زیستی بر شاخص های جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

معصومه حسینی مقدم؛ علی مرادی؛ امین صالحی؛ رسول رضایی