نویسنده = محمد صدقی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با آب و پلی آمین ها بر بنیه و مقاومت به سرمای جو رقم یوسف برداشت شده با رطوبت های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-228

لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی


2. بررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-198

سیده رقیه خاتمی؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی


4. تأثیر رطوبت بذر در زمان برداشت و پیش‌تیمار آن با پلی‌آمین‌ها بر جوانه زنی و بنیه بذر جورقم یوسف بعد از انبارکردن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-50

لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی


6. تأثیر فرسودگی تسریع شده و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 229-239

جلال مؤمنی؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی؛ محمد انتصاری؛ اشکان عباسیان