نویسنده = لیلا یاری
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر دمای انبار برگسترش قارچ‌های بذرزاد و بنیه بذرجو (Hordeum vulgare L.) بعد از سه ماه انبارداری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عباس زارعیان


2. بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با آب و پلی آمین ها بر بنیه و مقاومت به سرمای جو رقم یوسف برداشت شده با رطوبت های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-228

لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی


3. تأثیر رطوبت بذر در زمان برداشت و پیش‌تیمار آن با پلی‌آمین‌ها بر جوانه زنی و بنیه بذر جورقم یوسف بعد از انبارکردن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-50

لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی


4. اثر نوع بسته بندی بر بنیه بذرهای سه رقم کلزا انبار شده در استان قم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-72

بیتا اسکویی؛ مریم دیوسالار؛ لیلا یاری؛ عباس زارعیان


6. اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر بر ظهور و بنیه گیاهچه دو رقم گندم دیم در شرایط کنترل شده و مزرعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-64

لیلا یاری؛ عباس زارعیان؛ بیتا اسکویی؛ حسین صادقی


7. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی