نویسنده = عباس هاشمی
تعداد مقالات: 4
1. مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی؛ عباس هاشمی


2. ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136

شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی


3. بررسی ویژگی‌های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum )

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-239

وحید امیری منفرد؛ عباس هاشمی؛ آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری


4. تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت (Ramond Chrysanthemum maximum)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-84

عباس هاشمی؛ شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری